0856. இகலின் மிகலினிது என்பவன்

Rate this post

0856. இகலின் மிகலினிது என்பவன்

0856. Igalin Migalinithu Enbavan

 • குறள் #
  0856
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை
  தவலும் கெடலும் நணித்து.
 • விளக்கம்
  இகல் கொள்வது மிகவும் இனியது என்று எண்ணுபவனது வாழ்வு, பிழைபடுதல் சிறிது நேரத்தில் உண்டு; கேட்டுப் போதலும் சிறிது நேரத்தில் உண்டு.
 • Translation
  in English
  The life of those who cherished enmity hold dear,
  To grievous fault and utter death is near.
 • Meaning
  Failure and ruin are not far from him who says it is sweet to excel in hatred.

Leave a comment