0854. இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும்

Rate this post

0854. இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும்

0854. Inbaththul Inbam Payakkum

 • குறள் #
  0854
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
  துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.
 • விளக்கம்
  துன்பங்களுள் பெருந்துன்பமாகிய மாறுபாடு இல்லையாயின், அஃது இன்பங்களுள் மேலான இன்பத்தைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Joy of joys abundant grows,
  When malice dies that woe of woes.
 • Meaning
  If hatred which is the greatest misery is destroyed, it will yield the greatest delight.

Leave a comment