0853. இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின்

Rate this post

0853. இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின்

0853. Igalennum Evvanoi Neekkin

 • குறள் #
  0853
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்
  தாவில் விளக்கம் தரும்.
 • விளக்கம்
  இகல் என்று சொல்லப்படும் துன்பம் தரும் நோயை ஒருவன் நீக்கினால் அது அழிவில்லாமைக்குக் காரணமாகிய கெடாத புகழை அவனுக்குக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  If enmity, that grievous plague, you shun,
  Endless undying praises shall be won.
 • Meaning
  To rid one-self of the distressing dtsease of hatred will bestow (on one) a never-decreasing imperishable fame.

Leave a comment