0850. உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான்

Rate this post

0850. உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான்

0850. Ulagaththaar Undenbathu Illenbaan

 • குறள் #
  0850
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து
  அலகையா வைக்கப் படும்.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்தோர் ‘உண்டு’ என்று அறிந்து சொன்னவற்றை, ‘இல்லை’ என்று சொல்பவன், உலகத்தில் ஒரு பேயாகக் கருதப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Who what the world affirms as false proclaim,
  O’er all the earth receive a demon’s name.
 • Meaning
  He who denies the existence of what the world believes in will be regarded as a demon on earth.

Leave a comment