0846. அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு

Rate this post

0846. அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு

0846. Atram Maraiththalo Pullarivu

 • குறள் #
  0846
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
  குற்றம் மறையா வழி.
 • விளக்கம்
  தம்மிடத்துள்ள குற்றத்தை நீக்காமல், மறைத்ததற்க்குரிய அவயவத்தை மட்டும் ஆடையால் மறைத்துக் கொள்ளுதல் அற்ப அறிவாகும்.
 • Translation
  in English
  Fools are they who their nakedness conceal,
  And yet their faults unveiled reveal.
 • Meaning
  Even to cover one’s nakedness would be folly, if (one’s) faults were not covered (by forsaking them).

Leave a comment