0839. பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை

Rate this post

0839. பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை

0839. Perithinithu Pethaiyaar Kenmai

 • குறள் #
  0839
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
  பீழை தருவதொன் றில்.
 • விளக்கம்
  அறியாமையுடையவனின் நட்பு மிகவும் இனிது; ஏனென்றால் பிரிவு உண்டாகும்போது அதனால் துன்பம் ஒன்றும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Friendship of fools is very pleasant thing,
  Parting with them will leave behind no sting.
 • Meaning
  The friendship between fools is exceedingly delightful (to each other): for at parting there will be nothing to cause them pain.

Leave a comment