0838. மையல் ஒருவன் களித்தற்றால்

Rate this post

0838. மையல் ஒருவன் களித்தற்றால்

0838. Maiyal Oruvan Kaliththatraal

 • குறள் #
  0838
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன்
  கையொன்று உடைமை பெறின்.
 • விளக்கம்
  மூடனொருவனிடத்தில் யாதேனும் ஒரு பொருள் இருந்தால், மயக்கத்திலிருப்பவன் கள்ளைக் குடித்து மயங்கினதுபோலக் களிப்படைவான்.
 • Translation
  in English
  When folly’s hand grasps wealth’s increase, ’twill be
  As when a mad man raves in drunken glee.
 • Meaning
  A fool happening to possess something is like the intoxication of one who is (already) giddy.

Leave a comment