0832. பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை

Rate this post

0832. பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை

0832. Pethaimaiyul Ellaam Pethaimai

 • குறள் #
  0832
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
  கையல்ல தன்கட் செயல்.
 • விளக்கம்
  அறியாமைகள் எல்லாவற்றுள்ளும் பெரிய அறியாமை, தனக்குப் பொருந்தாத செய்கைகளில் ஆசை கொள்ளுதல்.
 • Translation
  in English
  ‘Mid follies chiefest folly is to fix your love
  On deeds which to your station unbefitting prove.
 • Meaning
  The greatest folly is that which leads one to take delight in doing what is forbidden.

Leave a comment