0803. பழகிய நட்பெவன் செய்யுங்

Rate this post

0803. பழகிய நட்பெவன் செய்யுங்

0803. Pazhagiya Natpeven Seiyung

 • குறள் #
  0803
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  பழகிய நட்பெவன் செய்யுங் கெழுதகைமை
  செய்தாங்கு அமையாக் கடை.
 • விளக்கம்
  நண்பர் நட்பின் உரிமையால் செய்தவற்றைத் தாம் செய்தாற் போல் ஏற்கவில்லையென்றால், அவரோடு பழகிய நட்புப் பயனற்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  When to familiar acts men kind response refuse,
  What fruit from ancient friendship’s use?
 • Meaning
  Of what avail is long-standing friendship, if friends do not admit as their own actions done through the right of intimacy ?

Leave a comment