0793. குணமும் குடிமையும் குற்றமும்

Rate this post

0793. குணமும் குடிமையும் குற்றமும்

0793. Kunamum Kudimaiyum Kutramum

 • குறள் #
  0793
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  குணமும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
  இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது குணத்தையும், குடிப்பிறப்பையும், குற்றத்தையும், அவனது சுற்றத்தையும் ஆராய்ந்து அறிந்து அவனோடு நட்புச் செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Temper, descent, defects, associations free
  From blame: know these, then let the man be friend to thee.
 • Meaning
  Make friendship (with one) after ascertaining (his) character, birth, defects and the whole of one’s relations.

Leave a comment