0784. நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல்

Rate this post

0784. நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல்

0784. Naguthar Poruttandru Nattal

 • குறள் #
  0784
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
  மேற்செனறு இடித்தற் பொருட்டு.
 • விளக்கம்
  நட்புச் செய்தல் ஒருவரோடு ஒருவர் சிரித்து மகிழ்வதற்கன்று; அவரிடத்தில் தீய செய்கை கண்டபோது, முற்பட்டுச் சென்று கண்டித்து அறிவுரை சொல்லுதற்கே யாகும்.
 • Translation
  in English
  Nor for laughter only friendship all the pleasant day,
  But for strokes of sharp reproving, when from right you stray.
 • Meaning
  Friendship is to be practised not for the purpose of laughing but for that of being beforehand in giving one another sharp rebukes in case of transgression.

Leave a comment