0779. இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை

Rate this post

0779. இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை

0779. Izhaiththathu Igavaamaich Chaavaarai

 • குறள் #
  0779
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை யாரே
  பிழைத்தது ஒறுக்கிற் பவர்.
 • விளக்கம்
  தாம் கூறிய சபதம் தப்பாமல் சென்று இறக்கவல்ல வீரரை, அது தப்பியவிதம் சொல்லி இகழ்பவர் யார்?
 • Translation
  in English
  Who says they err, and visits them scorn,
  Who die and faithful guard the vow they’ve sworn?
 • Meaning
  Who would reproach with failure those who seal their oath with their death ?

Leave a comment