0775. விழித்தகண் வேல்கொண டெறிய

Rate this post

0775. விழித்தகண் வேல்கொண டெறிய

0775. Vizhiththakan Velkona Deriya

 • குறள் #
  0775
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  விழித்தகண் வேல்கொண டெறிய அழித்திமைப்பின்
  ஒட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  பகைவரைச் சினந்து பார்த்த கண், அவர் வேல் கொண்டு எறிய அப்பார்வையை மாற்றி இமைகொட்டுமாயின், அதுவே அவ்வீரர்க்குப் புறங்கொடுத்தது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  To hero fearless must it not defeat appear,
  If he but wink his eye when foemen hurls his spear.
 • Meaning
  Is it not a defeat to the valiant to wink and destroy their ferocious look when a lance in cast at them (by their foe) ?

Leave a comment