0768. அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும்

Rate this post

0768. அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும்

0768. Atalthagaiyum Aatralum Illaiyeninum

 • குறள் #
  0768
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
  படைத்தகையால் பாடு பெறும்.
 • விளக்கம்
  கொல்லும் திறமையும், தடுக்கும் வல்லமையும், படைக்கு இல்லையாயினும், அது தனது தொற்றப்பொலிவால் பகைவர் அஞ்சும்படியான பெருமையைப் பெரும்.
 • Translation
  in English
  Though not in war offensive or defensive skilled;
  An army gains applause when well equipped and drilled.
 • Meaning
  Though destitute of courage to fight and strength (to endure), an army may yet gain renown by the splendour of its appearance.

Leave a comment