0767. தார்தாங்கிச் செல்வது தானை

Rate this post

0767. தார்தாங்கிச் செல்வது தானை

0767. Thaarthaangich Chelvathu Thaanai

 • குறள் #
  0767
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
  போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.
 • விளக்கம்
  தன்மீது வந்த பகைப்படையைத் தடுக்கும் முறையை அறிந்து, அப்பகைவரது முன்னனிப்படையைத் தன்மீது வராமல் தடுத்து, தான் அதன்மீது செல்ல வல்லதே படையாகும்.
 • Translation
  in English
  A valiant army bears the onslaught, onward goes,
  Well taught with marshalled ranks to meet their coming foes.
 • Meaning
  That is an army which knowing the art of warding off an impending struggle, can bear against the dust-van (of a hostile force).

Leave a comment