0762. உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண்

Rate this post

0762. உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண்

0762. Ulaividaththu Ooranjaa Vankan

 • குறள் #
  0762
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
  தொல்படைக் கல்லால் அரிது.
 • விளக்கம்
  போரிலே அழிவு வந்தபோது வலிமை குறைந்தாலும் இடையூற்றுக்கு அஞ்சாத மாட்சிமை, தொன்று தொட்டுப் படைப்பயிற்சி செய்து வரும் மூலப்படைக்கன்றி உண்டாகாது.
 • Translation
  in English
  In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe,
  Is bravery that only veteran host can show.
 • Meaning
  Ancient army can alone have the valour which makes it stand by its king at the time of defeat, fearless of wounds and unmindful of its reduced strength.

Leave a comment