0761. உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை

Rate this post

0761. உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை

0761. Uruppamaindhu Ooranchaa Velpadai

 • குறள் #
  0761
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
  வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.
 • விளக்கம்
  தேர், யானை, குதிரை, காலாள் என்னும் நான்கு உறுப்புகளும் பொருந்தி, இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாது, பகையை வெல்லும் படை, அரசனுடைய செல்வங்களுள் முதன்மையான செல்வமாகும்.
 • Translation
  in English
  A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound,
  Mid treasures of the king is chiefest found.
 • Meaning
  The army which is complete in (its) parts and conquers without fear of wounds is the chief wealth of the king.

Leave a comment