0760. ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு

Rate this post

0760. ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு

0760. Onporul Kaazhppa Iyatriyaarkku

 • குறள் #
  0760
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்பொருள்
  ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு.
 • விளக்கம்
  நல்வழியில் வரும் பொருளை அதிகமாக ஈட்டியவர்க்கு அறமும் இன்பமும் ஒருசேரக் கிட்டுவனவாகும்.
 • Translation
  in English
  Who plenteous store of glorious wealth have gained,
  By them the other two are easily obtained.
 • Meaning
  To those who have honestly acquired an abundance of riches, the other two, (virtue and pleasure) are things easy (of acquisition).

Leave a comment