0754. அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும்

2/5 - (1 vote)

0754. அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும்

0754. Araneenum Inbamum Eenum

 • குறள் #
  0754
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
  தீதின்றி வந்த பொருள்.
 • விளக்கம்
  பொருள் சம்பாதிக்கும் வகை அறிந்து, பிறர்க்குத் தீமை செய்யாது வந்த பொருள் அறத்தையும் கொடுக்கும்; இன்பத்தையும் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Their wealth, who blameless means can use aright,
  Is source of virtue and of choice delight.
 • Meaning
  The wealth acquired with a knowledge of the proper means and without foul practices will yield virtue and happiness.

Leave a comment