0751. பொருளல் லவரைப் பொருளாகச்

Rate this post

0751. பொருளல் லவரைப் பொருளாகச்

0751. Porulal Lavaraip Porulaagach

 • குறள் #
  0751
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
  பொருளல்லது இல்லை பொருள்.
 • விளக்கம்
  ஒரு பொருளாக மதிக்கப்படாதவரையும், மதிக்கப் படுபவராகச் செய்யவல்ல செல்வத்தைத் தவிர வேறு பொருள் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Nothing exists save wealth, that can
  Change man of nought to worthy man.
 • Meaning
  Besides wealth there is nothing that can change people of no importance into those of (some) importance.

Leave a comment