0743. உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந்

Rate this post

0743. உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந்

0743. Uyarvagalam Thinmai Arumaiin

 • குறள் #
  0743
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின்
  அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல்.
 • விளக்கம்
  உயர்ச்சியும் அகலமும் வலிமையும் பகைவரால் கடத்தற் கருமையும் ஆகிய நான்கும் பொருந்தியதே சிறந்த அரண் என நூலுரைக்கும்.
 • Translation
  in English
  Height, breadth, strength, difficult access:
  Science declares a fort must these possess.
 • Meaning
  The learned say that a fortress is an enclosure having these four (qualities) viz., height, breadth, strength and inaccessibility.

Leave a comment