0740. ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும்

Rate this post

0740. ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும்

0740. Aangamai Veithiyak Kannum

 • குறள் #
  0740
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
  வேந்தமை வில்லாத நாடு.
 • விளக்கம்
  நல்ல அரசன் பொருந்தாத நாடு மேலே கூறிய வளங்களையெல்லாம் பெற்றிருந்தபோதும் அவற்றால் பயன் பெறாதாம்.
 • Translation
  in English
  Though blest with all these varied gifts’ increase,
  A land gains nought that is not with its king at peace.
 • Meaning
  Although in possession of all the above mentioned excellences, these are indeed of no use to a country, in the absence of harmony between the sovereign and the sujects.

Leave a comment