0738. பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம்

Rate this post

0738. பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம்

0738. Piniyinmai Selvam Vilaivinbam

 • குறள் #
  0738
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
  அணியென்ப நாட்டிவ் வைந்து.
 • விளக்கம்
  நோயின்மை, செல்வம், விளைவு, மகிழ்ச்சி, காவல் என்னும் ஐந்தினையும் பெற்றிருத்தல் நாட்டிற்கு அழகு என்று கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  A country’s jewels are these five: unfailing health,
  Fertility, and joy, a sure defence, and wealth.
 • Meaning
  Freedom from epidemics, wealth, produce, happiness and protection (to subjects); these five, the learned, say, are the ornaments of a kingdom.

Leave a comment