0737. இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும்

Rate this post

0737. இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும்

0737. Irupunalum Vaaindha Malaiyum

 • குறள் #
  0737
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
  வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு.
 • விளக்கம்
  கீழ்நீர், மேல்நீர் எனப்பட்ட இரு தண்ணீரும், வாய்ப்புடைய மலையும், அதிலிருந்து வருகின்ற நீரும், அழியாத கோட்டையும் நாட்டிற்கு உறுப்புகளாகும்.
 • Translation
  in English
  Waters from rains and springs, a mountain near, and waters thence;
  These make a land, with fortress’ sure defence.
 • Meaning
  The constituents of a kingdom are the two waters (from above and below), well situated hills and an undestructible fort.

Leave a comment