0736. கேடறியாக் கெட்ட இடத்தும்

Rate this post

0736. கேடறியாக் கெட்ட இடத்தும்

0736. Kedariyaak Ketta Idaththum

 • குறள் #
  0736
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  கேடறியாக் கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா
  நாடென்ப நாட்டின் தலை.
 • விளக்கம்
  பகைவரால் கெடுதல் இல்லாததாகவும், அவ்வாறு ஒருகால் கெட்டாலும் தன் வளம் குறையாததாகவும் உள்ளதே நாடு. இந்நாட்டை, எல்லா நாடுகளையும் விடச் சிறந்தநாடு என்று கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Chief of all lands is that, where nought disturbs its peace;
  Or, if invaders come, still yields its rich increase.
 • Meaning
  The learned say that the best kingdom is that which knows no evil (from its foes), and, if injured (at all), suffers no diminution in its fruitfulness.

Leave a comment