0728. பல்லவை கற்றும் பயமிலரே

Rate this post

0728. பல்லவை கற்றும் பயமிலரே

0728. Pallavai Katrum Payamilare

 • குறள் #
  0728
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்
  நன்கு செலச்சொல்லா தார்.
 • விளக்கம்
  நல்லவர் உள்ள அவையில் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு சொல்லவியலாதவர், பல நூல்களைக் கற்றாராயினும் பயனில்லாதவராவர்.
 • Translation
  in English
  Though many things they’ve learned, yet useless are they all,
  To man who cannot well and strongly speak in council hall.
 • Meaning
  Those who cannot agreeably speak good things before a good assembly are indeed unprofitable persons inspite of all their various acquirements.

Leave a comment