0718. உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல்

Rate this post

0718. உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல்

0718. Unarva Thudaiyaarmun Sollal

 • குறள் #
  0718
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அறிதல் (Avai Arithal)
  The Knowledge of the Council Chamber
 • குறள்
  உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்
  பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று.
 • விளக்கம்
  தாமே அறியும் அறிவுடையார் முன்பு ஒன்றைச் சொல்வது, வளர்கின்ற பயிர் நின்ற பாத்தியுள் தண்ணீரை ஊற்றுவது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  To speak where understanding hearers you obtain,
  Is sprinkling water on the fields of growing grain!
 • Meaning
  Lecturing to those who have the ability to understand (for themselves) is like watering a bed of plants that are growing (of themselves).

Leave a comment