0705. குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின்

Rate this post

0705. குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின்

0705. Kurippir Kuripunaraa Vaayin

 • குறள் #
  0705
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்
  என்ன பயத்தவோ கண்.
 • விளக்கம்
  குறித்ததைக் காண வல்ல கண்கள், பிறர் குறிப்பினை அறியவில்லையாயின், ஒருவனுக்கு அவற்றால் என்ன பயன்?
 • Translation
  in English
  By sign who knows not sings to comprehend, what gain,
  ‘Mid all his members, from his eyes does he obtain?
 • Meaning
  Of what use are the eyes amongst one’s members, if they cannot by their own indications dive those of another ?.

Leave a comment