0698. இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார்

Rate this post

0698. இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார்

0698. Ilaiyar Inamuraiyar Endrigazhaar

 • குறள் #
  0698
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற
  ஒளியோடு ஒழுகப் படும்.
 • விளக்கம்
  மன்னரை ‘இவர் நமக்கு இளையவர், இவர் எமக்கு உறவினர்’ என்று இகழாது அவரது நிலைக்கு ஏற்றவாறு ஒழுகுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Say not, ‘He’s young, my kinsman,’ despising thus your king;
  But reverence the glory kingly state doth bring.
 • Meaning
  Ministers should behave in accordance with the (Divine) light in the person of kings and not despise them saying, “He is our junior (in age) and connected with our family!”.

Leave a comment