0696. குறிப்பறிந்து காலங் கருதி

Rate this post

0696. குறிப்பறிந்து காலங் கருதி

0696. Kuripparindhu Kaalang Karuthi

 • குறள் #
  0696
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில
  வேண்டுப வேட்பச் சொலல்.
 • விளக்கம்
  அரசனது குறிப்பறிந்து, தக்க காலம் பார்த்து, வெறுக்காததையும் விரும்புகின்றதையும் அவன் விரும்பும்படி சொல்ல வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Knowing the signs, waiting for fitting time, with courteous care,
  Things not displeasing, needful things, declare.
 • Meaning
  Knowing the (king’s disposition and seeking the right time, (the minister) should in a pleasing manner suggest things such as are desirable and not disagreeable.

Leave a comment