0694. செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும்

Rate this post

0694. செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும்

0694. Sevichchollum Serndha Nagaiyum

 • குறள் #
  0694
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்
  ஆன்ற பெரியா ரகத்து.
 • விளக்கம்
  சிறப்புமிகுந்த அரசர் அருகில் இருக்கும்போது, மற்றவர் காதிலே மறைவாகச் சொல்லுதலையும், மன்னருடன் சேர்ந்து சிரித்தலையும் நீக்கி நடத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  All whispered words and interchange of smiles repress,
  In presence of the men who kingly power possess.
 • Meaning
  While in the presence of the sovereign, ministers should neither whisper to nor smile at others.

Leave a comment