0691. அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார்

Rate this post

0691. அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார்

0691. Agalaathu Anugaathu Theekkaaivaar

 • குறள் #
  0691
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க
  இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார்.
 • விளக்கம்
  அடிக்கடி மனம் மாறுபடும் மன்னரைச் சேர்ந்து பனி செய்வோர், அவரை மிக நீங்காமலும், நெருங்காமலும் நெருப்பினிடத்துக் குளிர் காய்பவர் போன்று நடந்து கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who warm them at the fire draw not too near, nor keep too much aloof;
  Thus let them act who dwell beneath of warlike kings the palace-roof.
 • Meaning
  Ministers who serve under fickle-minded monarchs should, like those who warm themselves at the fire, be neither (too) far, nor (too) near.

Leave a comment