0686. கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக்

Rate this post

0686. கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக்

0686. Katrukkan Anjaan Selachchollik

 • குறள் #
  0686
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால்
  தக்கது அறிவதாம் தூது.
 • விளக்கம்
  நீதி நூல்களைக் கற்று, பகைவரின் பார்வைக்கு அஞ்சாது தான் சென்ற காரியத்தைப் பகை அரசர் ஏற்கும்படி சொல்லி, காலத்தோடு பொருந்த அதை முடிக்கத்தக்கவனே தூதனாவான்.
 • Translation
  in English
  An envoy meet is he, well-learned, of fearless eye
  Who speaks right home, prepared for each emergency.
 • Meaning
  He is an ambassador who having studied (politics) talks impressively, is not afraid of angry looks, and knows (to employ) the art suited to the time.

Leave a comment