0680. உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக்

Rate this post

0680. உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக்

0680. Uraisiriyaar Ulnadunkal Anjik

 • குறள் #
  0680
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்
  கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.
 • விளக்கம்
  சிறு நாட்டை ஆள்பவர், தம்மைவிட வலியவர் படையெடுத்து வந்தால், தம் குடிகள் கலங்குவதற்கு அஞ்சி சமாதானம் செய்வதற்கு இசைந்தால் அவரைப் பணிந்து அதனை ஏற்றுக்கொள்வர்.
 • Translation
  in English
  The men of lesser realm, fearing the people’s inward dread,
  Accepting granted terms, to mightier ruler bow the head.
 • Meaning
  Ministers of small states, afraid of their people being frightened, will yield to and acknowledge their superior foes, if the latter offer them a chance of reconciliation.

Leave a comment