0677. செய்வினை செய்வான் செயன்முறை

Rate this post

0677. செய்வினை செய்வான் செயன்முறை

0677. Seivinai Seivaan Seyanmurai

 • குறள் #
  0677
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை
  உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்.
 • விளக்கம்
  செயலைச் செய்யத் தொடங்கியவன், அச்செயலின் தன்மைகளை அறிந்தவனது கருத்தை அறிந்து, அதனைச் செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who would succeed must thus begin: first let him ask
  The thoughts of them who thoroughly know the task.
 • Meaning
  The method of performance for one who has begun an act is to ascertain the mind of him who knows the secret thereof.

Leave a comment