0673. ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே

Rate this post

0673. ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே

0673. Ollumvaa Yellaam Vinainandre

 • குறள் #
  0673
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
  செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.
 • விளக்கம்
  செய்யமுடியும் இடத்தில் எல்லாம் செயல் செய்தல் நல்லது; செய்யவியலாதபோது தக்க உபாயத்தை ஆராய்ந்து செய்தல் நல்லது.
 • Translation
  in English
  When way is clear, prompt let your action be;
  When not, watch till some open path you see.
 • Meaning
  Whenever it is possible (to overcome your enemy) the act (of fighting) is certainly good; if not, endeavour to employ some more successful method.

Leave a comment