0671. சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல்

Rate this post

0671. சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல்

0671. Soozhchchi Mudivu Thuniveithal

 • குறள் #
  0671
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
  தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.
 • விளக்கம்
  ஆலோசனையின் எல்லையாவது ஒரு முடிவுக்கு வருதலேயாகும்; அவ்வாறு முடிவுக்கு வந்த பின்னர்க் காலம் நீட்டித்துத் தாழ்த்துதல் குற்றமுடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Resolve is counsel’s end, If resolutions halt
  In weak delays, still unfulfilled, ’tis grievous fault.
 • Meaning
  Consultation ends in forming a resolution (to act); (but) delay in the execution of that resolve is an evil.

Leave a comment