0667. உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும்

Rate this post

0667. உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும்

0667. Uruvukandu Ellaamai Vendum

 • குறள் #
  0667
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)
  Power in Action
 • குறள்
  உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு
  அச்சாணி அன்னார் உடைத்து.
 • விளக்கம்
  உருண்டு செல்கின்ற பெரிய தேர் அச்சின் சிறிய கடையாணி போன்று பயனுடையவர்களும் உலகில் உள்ளனர். ஆகையால் ஒருவரது உருவத்தின் சிறுமையைக் கண்டு இகழ்தல் கூடாது.
 • Translation
  in English
  Despise not men of modest bearing; Look not at form, but what men are:
  For some there live, high functions sharing, Like linch-pin of the mighty car!
 • Meaning
  Let none be despised for (their) size; (for) the world has those who resemble the linch-pin of the big rolling car.

Leave a comment