0660. சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல்

Rate this post

0660. சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல்

0660. Salaththaal Porulseithe Maarththal

 • குறள் #
  0660
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
  கலத்துள்நீர் பெய்திரீஇ யற்று.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தீயசெயல்களால் பொருளைச் சம்பாதித்துக் காத்தல், பச்சை மண் கலத்தில் நீரை ஊற்றிக் காப்பது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  In pot of clay unburnt he water pours and would retain,
  Who seeks by wrong the realm in wealth and safety to maintain.
 • Meaning
  (For a minister) to protect (his king) with wealth obtained by foul means is like preserving a vessel of wet clay by filling it with water.

Leave a comment