0646. வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல்

Rate this post

0646. வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல்

0646. Vetpaththaanj Chollip Pirarsol

 • குறள் #
  0646
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
  மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.
 • விளக்கம்
  பிறர் விரும்புமாறு தாம் சொல்லி, பிறர் சொல்லுவதன் பயனைத் தாம் அறிந்து கொள்ளுதல், குற்றமற்ற உயர்ந்த கொள்கையாகும்.
 • Translation
  in English
  Charming each hearer’s ear, of others’ words to seize the sense,
  Is method wise of men of spotless excellence.
 • Meaning
  It is the opinion of those who are free from defects in diplomacy that the minister should speak so as to make his hearers desire (to hear more) and grasp the meaning of what he hears himself.

Leave a comment