0644. திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை

0644. திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை

0644. Thiranarindhu Solluga Sollai

  • குறள் #
    0644
  • பால்
    பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
  • இயல்
    அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
  • அதிகாரம்
    சொல்வன்மை (Solvanmai)
    Power in Speech
  • குறள்
    திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
    பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.
  • விளக்கம்
    தாம் சொல்லக் கருதியதைச் சொல்லின் திறத்தை அறிந்து சொல்லுதல் வேண்டும். அதனினும் மேம்பட்ட அறமும் பொருளும் இல்லை.
  • Translation
    in English
    Speak words adapted well to various hearers’ state;
    No higher virtue lives, no gain more surely great.
  • Meaning
    Understand the qualities (of your hearers) and (then) make your speech; for superior to it, there is neither virtue nor wealth.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.