0637. செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும்

Rate this post

0637. செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும்

0637. Seyarkai Arindhak Kadaiththum

 • குறள் #
  0637
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
  இயற்கை அறிந்து செயல்.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயலைச் செய்தற்குரிய வழியை நூல் மூலம் அறிந்திருப்பினும், உலக இயல்பையும் அறிந்து, அதன்படி செய்யவேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Though knowing all that books can teach, ’tis truest tact
  To follow common sense of men in act.
 • Meaning
  Though you are acquainted with the (theoretical) methods (of performing an act), understand the ways of the world and act accordingly.

Leave a comment