0636. மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு

5/5 - (1 vote)

0636. மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு

0636. Mathinutpam Noolodu Udaiyaarkku

 • குறள் #
  0636
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
  யாவுள முன்நிற் பவை.
 • விளக்கம்
  மதிநுட்பத்தோடு நூலறிவும் உடைய அமைச்சருக்குமுன், பகைவரின் அதிக நுட்பமுடைய உபாயங்கள் எதிர் நிற்கமாட்டா.
 • Translation
  in English
  When native subtilty combines with sound scholastic lore,
  ‘Tis subtilty surpassing all, which nothing stands before.
 • Meaning
  What (contrivances) are there so acute as to resist those who possess natural acuteness in addition to learning ?.

Leave a comment