0633. பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும்

Rate this post

0633. பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும்

0633. Piriththalum Penik Kolalum

 • குறள் #
  0633
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
  பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.
 • விளக்கம்
  பகைவரின் துணைவரைப் பிரித்தல், தம் துணைவரைப் பேணல், தம்மை விட்டுப் பிரிந்தவரைத் தம்மோடு சேர்த்தல் ஆகியவற்றில் வல்லவனே அமைச்சனாவான்.
 • Translation
  in English
  A minister is he whose power can foes divide,
  Attach more firmly friends, of severed ones can heal the breaches wide.
 • Meaning
  The minister is one who can effect discord (among foes), maintain the good-will of his friends and restore to friendship those who have seceded (from him).

Leave a comment