0629. இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான்

Rate this post

0629. இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான்

0629. Inbaththul Inbam Vizhaiyaathaan

 • குறள் #
  0629
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
  துன்பம் உறுதல் இலன்.
 • விளக்கம்
  இன்பம் வந்தபோது அவ்வின்பத்தை விரும்பாதவன், துன்பம் வந்தபோது அத்துன்பத்திற்காக வருந்தமாட்டான்.
 • Translation
  in English
  Mid joys he yields not heart to joys’ control.
  Mid sorrows, sorrow cannot touch his soul.
 • Meaning
  He does not suffer sorrow, in sorrow who does not look for pleasure in pleasure.

Leave a comment