0585. கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது

Rate this post

0585. கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது

0585. Kadaaa Uruvodu Kannanjaathu

 • குறள் #
  0585
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும்
  உகாஅமை வல்லதே ஒற்று.
 • விளக்கம்
  ஐயப்படாத உருவத்தினோடு, எவருடைய பார்வைக்கும் அஞ்சாமல், எந்த இடத்திலும் தன் மனத்திலுள்ளதை வெளிப்படுத்தாத வல்லமையுடையவனே ஒற்றனாவான்.
 • Translation
  in English
  Of unsuspected mien and all-unfearing eyes,
  Who let no secret out, are trusty spies.
 • Meaning
  A spy is one who is able to assume an appearance which may create no suspicion (in the minds of others), who fears no man’s face, and who never reveals (his purpose).

Leave a comment