0568. இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன்

Rate this post

0568. இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன்

0568. Inaththaatri Ennaatha Vendhan

 • குறள் #
  0568
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வெருவந்த செய்யாமை (Veruvandha Seiyaamai)
  Absence of Terrorism
 • குறள்
  இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
  சீறிற் சிறுகும் திரு.
 • விளக்கம்
  அமைச்சர் முதலியவரோடு கலந்து ஆலோசிக்காத மன்னன், தவறு நேர்ந்தபோது அவர்களைச் சினந்தானாயின் அவனது செல்வம் சுருங்கிவிடும்.
 • Translation
  in English
  Who leaves the work to those around, and thinks of it no more;
  If he in wrathful mood reprove, his prosperous days are o’er!
 • Meaning
  The prosperity of that king will waste away, who without reflecting (on his affairs himself), commits them to his ministers, and (when a failure occurs) gives way to anger, and rages against them.

Leave a comment