0565. அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான்

Rate this post

0565. அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான்

0565. Arunjchevvi Innaa Mugaththaan

 • குறள் #
  0565
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வெருவந்த செய்யாமை (Veruvandha Seiyaamai)
  Absence of Terrorism
 • குறள்
  அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
  பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து.
 • விளக்கம்
  காண்பதற்கரிய சமயத்தையும், இனிமையில்லாத முகத்தையும் உடைய அரசனது பெருஞ்செல்வம், பேயால் காணப்பட்டது போன்ற ஒரு குற்றம் உடையது.
 • Translation
  in English
  Whom subjects scarce may see, of harsh forbidding countenance;
  His ample wealth shall waste, blasted by demon’s glance.
 • Meaning
  The great wealth of him who is difficult of access and possesses a sternness of countenance, is like that which has been obtained by a devil.

Leave a comment