0563. வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல

Rate this post

0563. வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல

0563. Veruvandha Seithozhugum Vengola

 • குறள் #
  0563
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வெருவந்த செய்யாமை (Veruvandha Seiyaamai)
  Absence of Terrorism
 • குறள்
  வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின்
  ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  மன்னன், குடிகள் அஞ்சத்தக்க செயல்களைச் செய்து கொடுங்கோல் செலுத்துவானாயின், அவன் திண்ணமாக விரைவில் கெட்டுவிடுவான்.
 • Translation
  in English
  Where subjects dread of cruel wrongs endure,
  Ruin to unjust king is swift and sure.
 • Meaning
  The cruel-sceptred king, who acts so as to put his subjects in fear, will certainly and quickly come to ruin.

Leave a comment