0561. தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா

Rate this post

0561. தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா

0561. Thakkaangu Naadith Thalaichchelvaa

 • குறள் #
  0561
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வெருவந்த செய்யாமை (Veruvandha Seiyaamai)
  Absence of Terrorism
 • குறள்
  தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
  ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் குற்றம் செய்தபோது, அதனைத் தக்க முறையில் ஆராய்ந்து அவன் மேலும் குற்றம் செய்யாதபடி குற்றத்துக்குத் தக்கவாறு தண்டித்தலே அரசன் செய்யத் தக்கது.
 • Translation
  in English
  Who punishes, investigation made in due degree,
  So as to stay advance of crime, a king is he.
 • Meaning
  He is a king who having equitably examined (any injustice which has been brought to his notice), suitably punishes it, so that it may not be again committed.

Leave a comment